Uitvoering, beleid en politiek

In 2022 publiceerde de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) het signalement Gezag herwinnen. Over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur. We concludeerden in dit rapport dat de gezagswaardigheid – de betrokkenheid, betrouwbaarheid en bekwaamheid – van de overheid op sommige terreinen te wensen over laat. We zien dat problemen in de uitvoering het gezag en de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur onder druk zetten, bijvoorbeeld doordat burgers door het handelen van de overheid in de knel komen of doordat de overheid zijn ambities niet waar kan maken. Positiever gesteld zien we op het gebied van de publieke dienstverlening mogelijkheden om gezag te herwinnen, juist omdat de overheid hier in direct contact staat met de burger.

Uitvoering als systeemvraagstuk
Er leven in Nederland al langer grote zorgen over de staat van de publieke dienstverlening. Er wordt vaak gewezen op achterliggende problemen en hiervoor worden ook steeds vergelijkbare oplossingen aangedragen. In dit adviestraject onderzoeken we hoe het systeem de gewenste verbeteringen in de weg zit. 

Leefwereld van de burger als uitgangspunt
Gezagswaardigheid bestaat in de ogen van burgers. Publieke dienstverlening is niet alleen geslaagd wanneer de door de overheid gestelde doelen gerealiseerd zijn. Het gaat er ook om dat burgers de dienstverlening als betrokken, betrouwbaar en bekwaam zien.

Oproep
De ROB is bezig met de voorbereidingen voor de publicatie van het advies in november. Tegelijkertijd blijven we graag  in gesprek over de relatie tussen politiek, beleid en uitvoering met experts, ervaringsdeskundigen of anderszins geïnteresseerden. Neem hiervoor contact op met Daan Musters (projectcoördinator).

Planning (onder voorbehoud)

  • zomer 2024: rondetafelgesprekken
  • november 2024: publicatie advies

  Werkgroep

Raadsleden     Stafleden
Huri Sahin (voorzitter)  Mariet de Boer (projectcoördinator)
Caelesta Braun Daan Musters
Frank van Ommeren Sandra Tuk (communicatie)
Stijn Verbeek Marlous van der Zande