Online adviesrapport | Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

De Raad voor het Openbaar Bestuur constateert dat er een groeiend gevoel van onbehagen en onzekerheid over de bestuurlijke en financiële verhoudingen is ontstaan. Die onvrede bestaat aan twee kanten, niet alleen bij de decentrale overheden, maar ook bij de rijksoverheid.

Enige wrijving tussen bestuurslagen is onvermijdelijk en zelfs nuttig, dat houdt het openbaar bestuur scherp. Te veel spanning op de relatie ondermijnt echter het goed functioneren van het openbaar bestuur vanwege verlies van tijd en energie aan inproductieve discussies. Bovendien kan dat leiden tot een afkalvend vertrouwen in de overheid als geheel. In de optiek van de Raad dreigt ook een uitholling van de positie van het decentraal bestuur binnen het openbaar bestuur.

Animatie advies 'Rust, reinheid, regelmaat'

Bekijk de toelichting op het advies.

Kapstok voor volgende adviezen

Dit advies beoogt een opening te bieden om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en opgaven. De financiële verhoudingen maken immers onderdeel uit van een dynamisch evenwicht van bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen tussen theorie en de werkelijkheid. Deze publicatie is daarmee tevens een kapstok voor adviezen die de Raad de komende kabinetsperiode hoopt uit te brengen.

Dag van de Financiële verhoudingen

De gedachtevorming over de vormgeving van de bestuurlijke en financiële verhoudingen staat met het verschijnen van deze publicatie niet stil. Dit advies stond centraal op de vierde Dag van de Financiële verhoudingen op 15 april 2021, waar de Raad anderen in de gelegenheid stelt te reflecteren op de richtinggevende uitspraken.

Reflecties op Rust-Reinheid-Regelmaat. Opbrengsten van de Dag van de Financiële Verhoudingen

De bijdragen van de sprekers tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen en het advies Rust-Reinheid-Regelmaat hebben we uitgebracht in een bundel. In deze bundel is ook een beknopt historisch overzicht te lezen over (het debat over) de interbestuurlijke relatie tussen Rijk en de decentrale overheden.

Geraadpleegde personen

Voor de totstandkoming van dit advies heeft de Raad met verschillende wetenschappelijke experts en praktijkdeskundigen gesproken.

Geraadpleegde personen
Maarten Allers

Tjerk Budding

Ferd Crone

Douwe Jan Elzinga

Bernard ter Haar

Martijn Groenleer

Mariska Kromhout

Solke Munneke

Tom Overmans

Klaartje Peters

Coen Teulings

Friso de Zeeuw

Richard van Zwol