Adviestrajecten over financiële verhoudingen

De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert ook over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. In het voorjaar 2021 brengt de ROB drie adviezen uit over de financiële verhoudingen.

Breed advies financiële verhoudingen

De Raad constateert dat de financiële verhoudingen vast aan het lopen zijn. Er zijn steeds meer discussies over bekostiging van decentrale taken, die tot veel onrust leiden. De Raad zal in dit advies aanbevelingen doen hoe de rust weer terug gebracht kan worden, en hoe de financiële verhoudingen niet alleen robuuster kunnen worden, maar ook meer toegesneden worden op transformatieve opgaven.

Dit advies komt uit begin maart 2021 en staat centraal op de Dag van de Financiële Verhoudingen op 15 april 2021.

Advies herverdeling gemeentefonds

Herijking en herverdeling

Voor het eerst sinds 1997 wordt de verdeling van het gemeentefonds integraal herzien. Sinds die tijd is er veel veranderd. Zo pakken gemeenten meer taken op in het sociaal domein en werken overheden steeds meer samen. Daarom is een herverdeling nodig. De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van Financiën) onderzoeken samen met gemeenten hoe het geld het best verdeeld kan worden. Daarnaast moet door herijking de verdeling eenvoudiger worden.

Adviesaanvraag

Het onderzoek voor de herijking van het gemeentefonds startte in maart 2019. Inmiddels zijn verschillende rapporten gepubliceerd over de herijking en hebben de fondsbeheerders een voorstel gedaan voor de nieuwe integrale verdeling van het gemeentefonds. De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar Bestuur op 2 februari 2021 een adviesaanvraag gestuurd over het verdeelvoorstel herijkt gemeentefonds.

De Raad brengt het advies naar verwachting medio april 2021 uit. De nieuwe verdeling zal dan op 1 januari 2023 ingaan.

Advies normeringssystematiek

Gemeenten en provincies zijn voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit het gemeente- en provinciefonds, die door het Rijk gevuld worden. De manier waarin de fondsen meebewegen met de uitgaven van het Rijk, wordt de normeringssystematiek genoemd. In het begin van elke kabinetsperiode worden afspraken over die systematiek gemaakt door Rijk, provincies en gemeenten. De Raad wordt daarover om advies gevraagd.

Meer informatie

Heeft u vragen of suggesties? U kunt contact opnemen met Bart Leurs of Gerber van Nijendaal.