Adviestraject Gevolgen van corona voor gemeenten en Caribisch Nederland

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid in verschillende stappen maatregelen getroffen om het aantal besmettingen terug te brengen. Deze maatregelen hebben grote bestuurlijke en financiële gevolgen gehad voor gemeenten en voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland). De Tweede Kamer heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur om advies gevraagd om meer inzicht te krijgen in deze gevolgen.

Gevolgen: van lokale democratie tot de ambtelijke organisatie

In zijn advies richt de Raad zich op vier aspecten van de gevolgen van corona:

  • Lokale democratie.
  • Bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, regio en gemeenten dan wel openbare lichamen.
  • Financiële verhoudingen tussen Rijk, regio en gemeenten dan wel openbare lichamen.
  • De ambtelijke organisatie en de rol van persoonlijk leiderschap.

Terugkijken en vooruitkijken

De Raad kijkt in zijn advies eerst feitelijk terug naar de bestuurlijke en financiële ontwikkelingen in de coronacrisis: wat is er op deze vier thema’s allemaal gebeurd? Vervolgens kijkt hij naar de huidige stand van zaken en vooruit: welke gevolgen van de coronacrisis zien we nu en zijn nog te verwachten? Vervolgens duidt de Raad deze ontwikkelingen: welke lessen kunnen we uit deze ontwikkelingen trekken? Hieruit destilleert de Raad ten slotte zijn aanbevelingen. Dit zijn bestuurlijke en financiële aanbevelingen voor een eventuele volgende coronagolf, het vormgeven en uitvoeren van herstelplannen, voor een volgende crisis en voor de lange termijn (los van een eventuele nieuwe crisis).

Aanvulling op advies financiële compensatie gemeenten

De adviesaanvraag is een aanvulling op de toets die de Raad eerder heeft gedaan op andere het proces, de methodiek en definities van de coronacompensatie. In het briefadvies Financiële compensatie coronacrisis stelt de Raad dat het Rijk en decentrale overheden op een constructieve manier afspraken hebben gemaakt over de compensatie van kosten die direct zijn gerelateerd aan de coronacrisis.

Planning

Het advies 'Bestuurlijke en financiële gevolgen van corona voor gemeenten en openbare lichamen' wordt maart 2022 gepubliceerd.

Heeft u tips voor of vragen over deze adviestrajecten? U kunt hiervoor contact opnemen met Bart Coster.