De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat.
Daarnaast adviseert de Raad over de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen. Vooral die tussen Rijk, gemeenten en provincies. Deze adviesfunctie is per 1 juli 2017 overgenomen van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).

Opdrachtgevers

Zowel de ministeries als de Eerste en Tweede Kamer kunnen de ROB om advies vragen.