Werkwijze

De Raad voor het Openbaar Bestuur kan zowel gevraagd als op eigen initiatief advies uitbrengen. Adviesaanvragen kunnen van alle ministeries en van de beide Kamers der Staten-Generaal afkomstig zijn.

De ROB baseert zijn adviezen op bestuurlijke kennis en ervaring, state-of-the-art wetenschappelijke inzichten en kennisname van opinies en inzichten uit de samenleving.

Bij de adviestrajecten betrekt de ROB vaak mensen en organisaties die veel met het functioneren van overheden te maken hebben of die andere relevante inhoudelijke expertise hebben. Ook via andere activiteiten (lezingen, rondetafelgesprekken, congressen, inleidingen) levert de ROB een bijdrage aan het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en worden belangrijke kwesties geagendeerd.

Publicaties

Als strategisch adviesorgaan beschikt de Raad voor het Openbaar Bestuur over een aantal uitingsvormen:

 • Adviesrapport
  De kernactiviteit van de ROB is het uitbrengen van advies aan de regering en de Staten-Generaal is. Een adviestraject duurt doorgaans meerdere maanden tot een jaar en resulteert in een adviesrapport.
 • Briefadvies
  Gaat het om een onderwerp waarbij het mogelijk is een compacte analyse te maken en deze kwiek om te zetten in een advies, dan kiest de raad vaak de vorm van een briefadvies. Het biedt de raad de mogelijkheid snel tot resultaat te komen en zo zorg te dragen voor aansluiting op de actualiteit.
 • Signalement
  In een signalement belicht de raad een onderwerp dat te maken heeft met de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het openbaar bestuur, zonder dat er een directe opdrachtgever is.
 • Essay
  In een essaybundel reflecteren diverse deskundigen op een bepaald aspect van het openbaar bestuur of de financiële verhoudingen.

Bijeenkomsten

De Raad voor het Openbaar Bestuur organiseert of is betrokken bij onder meer de volgende typen bijeenkomsten:

 • Adviespresentatie
  Bij het uitbrengen van een advies wordt dit gepresenteerd en overhandigd aan de opdrachtgever, veelal de minister. Adviespresentaties zijn voor iedereen toegankelijk.
 • Dag van de Financiële Verhoudingen
  Jaarlijks organiseert de ROB de Dag van de Financiële Verhoudingen. Doel van de dag is het leggen van een verbinding tussen bestuurlijke, maatschappelijke vraagstukken en de financiële verhoudingen.
 • ROB-lezing
  Vrijwel jaarlijks organiseert de ROB een bijeenkomst waarbij een hoofdgast de lezing uitspreekt, de ROB-lezing. De hoofdgast is specialist in een bepaald aspect van openbaar bestuur.
 • Rondetafelgesprek / expert meeting
  De raad voert gesprekken in het land over een bepaald thema. Meestal in voorbereiding op een advies.
 • Optredens
  Een raadslid of medewerker verzorgt een inleiding of lezing of neemt deel aan een panelgesprek op een conferentie.

Meerjarenprogramma

Het meerjarenprogramma geeft richting aan de werkzaamheden.

Het werkprogramma 2021-2023 heeft twee centrale thema's: het gezag van de overheid en de interbestuurlijke en financiële verhoudingen.