Briefadvies Verdeelmodel inkomensdeel Participatiewet 2017

De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat er sprake is van een betekenisvolle verbetering van het huidige verdeelmodel. Hij adviseert daarom het verdeelmodel in 2017 in te voeren. De Raad stelt echter wel voor om de centrumfunctie wél in het verdeelmodel mee te nemen. En om voor de stapeling en concentratie van problematiek die de centrumfunctie nu lijkt te weer te geven, een betere vervanging te zoeken voor 2018.

Volgens de Raad kan gelet op de verbetering van het model ook de oorspronkelijke bestuurlijke afspraak gevolgd worden om in 2017 het budget voor 75% met dit objectieve model te verdelen en voor 25% met historische kosten.

Het voorliggende model 2017 laat nog maar weinig onverklaarbare grote afwijkingen zien. Niet ten opzichte van de bijstandslasten van gemeenten, noch ten opzichte van het werkelijk aantal huishoudens in de bijstand. Verder vertoont het model geen systematische afwijkingen aan de boven- als onderkant van de verdeling. Wel dringt de Raad erop aan om de uitschieters aan de positieve kant te onderzoeken. Hij geeft in overweging om voor deze een apart regime te hanteren, bijvoorbeeld via een aftopping, om het bestuurlijk draagvlak onder het model niet onnodig te belasten.