Briefadvies Toetsing systematiek Meerjarig Aanvullende Uitkering

Gemeenten die meerjarig tekort komen op hun budget voor het WWB-inkomensdeel kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een Meerjarig Aanvullende Uitkering (MAU). De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) heeft een rol als ‘bewaker van een zorgvuldig beheer van het macrobudget Wet werk en bijstand (WWB) inkomensdeel’ toe te zien op de uitvoering van de MAU. De noodzaak van een adequate voorziening voor gemeenten die buiten hun schuld te kampen hebben met meerjarige tekorten bij de uitvoering van de bijstand staat voor de Raad buiten kijf.

In 2012 en 2013 hebben in totaal 79 gemeenten een MAU-aanvraag ingediend. Van die 79 unieke gemeenten hebben 22 (28%) een positieve beschikking gekregen. Het aantal gemeenten dat een beroep op de MAU doet is relatief groot. Daarbij valt de sterke toename sinds 2011 in het aantal aanvragen op. Het is een indicator dat het verdeel model voor inkomensdeel van de WWB niet optimaal werkt.

De Raad is van mening dat het behandelproces van MAU-aanvragen gedegen in elkaar zit op basis waarvan de toetsingscommissie een gefundeerde beslissing kan nemen. De Raad merkt wel op dat de procedure voor de beoordeling van de MAU zeer intensief en een  enorme capaciteit aan onderzoek en menskracht van zowel de gemeenten als het Rijk vergt. De vraag is of met deze intensieve procedure de verhouding tussen de kosten en baten die daarmee gemoeid zijn niet onevenredig groot zijn.

Tegemoetkomen

De MAU komt voldoende tegemoet aan de onvermijdbare meerjarige tekorten van gemeenten op het inkomensdeel van de Wet werk en bijstand. Wel wijst de Raad op een paar ogenschijnlijke inconsistenties in de beoordeling van de tekorten bij gemeenten die in een samenwerkingsverband de bijstand uitvoeren.