Briefadvies Meerjarennota emancipatiebeleid

De raad is van mening dat het een voor een beantwoorden van de vragen uit de adviesaanvraag leidt tot een herhaling van zetten. De raad onderschrijft namelijk de analyse van de stand van zaken en de geschetste beleidsrichtingen uit de meerjarennota.
Maatregelen die de combinatie arbeid, zorg en politiek kunnen bevorderen worden in dit advies slechts summier behandeld. Deze zijn in de nota al aan bod gekomen. Bovendien acht de raad het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Commissie Dagindeling meer geschikt om over deze thematiek te oordelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik maken van vrouwennetwerken. Hierop wordt in de nota voldoende ingegaan en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt met zijn voortgangsrapportages 'de vinger aan de pols'. Evenredige deelname van vrouwen en mannen aan politieke besluitvorming is een belangrijke doelstelling van het emancipatiebeleid.

De kern van het probleem is dat het aandeel vrouwen weliswaar flink is gegroeid, maar dat er nog altijd ongelijkheid is. Bovendien wordt er gesproken over stagnatie en het draaideureffect, vooral op het lokale politieke niveau. Belangrijke trends, die mogelijk van invloed zijn op de verdeling van de macht zijn de economische conjunctuur, politieke vernieuwing en nieuwe vormen van politieke besluitvorming.

De ongelijkheid tussen de seksen op het terrein van macht en politieke besluitvorming is nog altijd aanzienlijk. Toch kan er, met een bevolkingssamenstelling zoals we die inĀ Nederland kennen, eigenlijk niet alleen naar de man-vrouwverhouding worden gekeken. Ook andere te onderscheiden groepen in de samenleving, zoals allochtonen of jongeren, spelen volgens de raad in dit debat een rol. Desondanks zal in dit advies, gezien de nadruk in de nota op sekseongelijkheid, de nadruk liggen op ongelijke machtsverhoudingen op basis van sekse.