Themapublicatie 100 jaar vrouwenkiesrecht

De Raad voor het Openbaar Bestuur staat stil bij 100 jaar vrouwenkiesrecht. Een recht waar fel voor gestreden is. De ROB heeft daarom experts gevraagd de positie van vrouwen in het openbaar bestuur te onderzoeken en deze positie te becommentariëren. De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Atria en het essay geschreven door Monique Leyenaar zijn gebundeld in de themapublicatie '100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand'.

Belang van evenredige vertegenwoordiging

Een representatieve vertegenwoordiging van vrouwen in het openbaar bestuur draagt ertoe bij dat vrouwen zich met hun politieke vertegenwoordigers kunnen identificeren. En het vergroot de kans dat thema’s die voor vrouwen van belang zijn op de politieke agenda komen.
Door een evenredige vertegenwoordiging kunnen vrouwen en mannen gelijke invloed uitoefenen als het gaat om besluitvorming, en ook een gelijke invloed hebben op het beleid dat wordt geformuleerd en uitgevoerd. Dit geldt zowel op landelijk als lokaal niveau. Door de decentralisaties liggen beleidsbeslissingen over de leefwereld van vrouwen en mannen meer en meer in handen van de gemeentepolitiek.

Onderzoek

Atria, Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft in opdracht van de ROB onderzoek gedaan naar:
- Het aantal vrouwen dat sinds 1946 zitting heeft genomen in het openbaar bestuur, met een focus op gemeenteraden, wethouders, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, parlement en regering.
- Hoe deze deelname zich sinds de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld.

Essay

Monique Leyenaar heeft in opdracht van de ROB het essay 'Een eeuw vrouwenkiesrecht. En nu?' geschreven. Het essay gaat onder meer over:
- Hoe het algemeen vrouwen- en mannenkiesrecht er is gekomen.
- Lessen die getrokken kunnen worden uit de strijd van toen.

Monique Leyenaar betoogt dat het momentum voor verdere deelname van vrouwen aan het openbaar bestuur nú is. "Als bij volgende verkiezingen voor parlement, gemeenteraden en proviciale staten en bij volgende kabinetsformatie blijkt dat genderevenwicht niet is bereikt, dan moet de vrijblijvendheid worden vervangen door het instellen van dwingende (= wettelijke) genderquota. Net als 100 jaar geleden, zal gendergelijkheid in de politiek dan moeten worden afgedwongen."

Presentatie

De onderzoeksresulaten en het essay zijn maandag 9 december 2019 in Filmhuis Den Haag gepresenteerd. Ook werden korte filmfragmenten in het thema vrouw en politiek werden getoond. Deelnemers kregen na afloop de publicatie '100 jaar vrouwenkiesrecht: een tussenstand' mee.

Tussenstand

De Raad voor het Openbaar Bestuur levert met deze publicatie een feitelijke bodem van harde cijfers over het aandeel vrouwen dat politieke functies heeft gehad in de afgelopen 100 jaar, en de historische context. De Raad wil hiermee het maatschappelijk debat over dit onderwerp stimuleren. De ROB benadrukt daarbij het democratisch belang van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in het openbaar bestuur.