Verschenen: essaybundel Een fundament voor grote opgaven

Het centrale thema op de Dag van de Financiële Verhoudingen op 20 april a.s. is 'Een financieel fundament voor grote opgaven - over (on)zekerheid in de financiële verhoudingen'. Ter voorbereiding op deze dag heeft een aantal deskundigen in een essay hun licht laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond dit thema.

Nederland staat voor grote opgaven: veel woningen bijbouwen, de stikstofuitstoot naar beneden brengen en de uitstoot van broeikasgassen fors reduceren. Voor deze opgaven zijn grote investeringen nodig en verregaande samenwerking tussen rijk, waterschappen, provincies en gemeenten. Voor deze samenwerking en het doen van investeringen is wel een financieel fundament nodig. Juist dat lijkt nu te ontbreken: er heerst onzekerheid over de financieringssystematiek voor gemeenten en provincies vanaf 2026, en er ontbreken (financiële) spelregels voor het delen van risico’s en het gezamenlijk sturen op doelen.

Essaybundel
De financiële positie van decentrale overheden lijkt op het eerste oog goed, maar er zijn veel zorgen over de lange  termijn. Dit komt door het ontbreken van meerjarige financiële zekerheid in de financiële verhoudingen. 

In deze essaybundel gaan experts vanuit verschillende invalshoeken in op dit vraagstuk.


Essayisten

 • Maarten Allers
  Hoogleraar economie van decentrale overheden aan de Rijksuniversiteit Groningen/directeur COELO
 • Johan de Kruijf
  Universitair docent – Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen
 • Katie Zwetsloot & Rein-Aart van Vugt
  Concerncontroller gemeente Utrecht / Partner Deloitte Accountants
 • Anton Revenboer
  Partner BDO Advisory | branchegroep Overheid

De essaybundel is nu beschikbaar: Een financieel fundament voor grote opgaven.

U kunt een gedrukt exemplaar aanvragen via info@raadopenbaarbestuur.nl.

Dag van de Financiële Verhoudingen
Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen op donderdag 20 april a.s. reflecteren verschillende sprekers vanuit de bestuurlijke praktijk op deze essays. 

Graag wisselen we met u van gedachten over de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Kom ook naar de Dag van de Financiële Verhoudingen op 20 april!
Meer informatie en aanmelden.