Vacature: secretaris-directeur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) zoekt een nieuwe secretaris-directeur.

De Raad voor het Openbaar Bestuur

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. De ROB adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Extra aandacht gaat uit naar de beginselen van democratie en rechtsstaat. De ROB beziet het functioneren van de overheid vooral vanuit het perspectief van de burger en het vertrouwen van de burger in de democratie.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft tot doel het vergroten van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het openbaar bestuur. De ROB draagt bij aan de kwaliteit van het politiek-bestuurlijke en maatschappelijke debat en van de politieke besluitvorming. Sleutelwaarden daarbij zijn: vertrouwen, transparantie, participatie, effectiviteit en efficiëntie.

De Raad voor het Openbaar Bestuur is ingesteld bij wet van 12 december 1996, Wet op de Raad voor het openbaar bestuur (Staatsblad 1996, nr. 623). De Raad bestaat uit een voorzitter, acht leden en een tijdelijk raadslid. De leden van de ROB worden benoemd bij Koninklijk Besluit. Daarnaast kan de Raad voor projecten tijdelijke raadsleden aanstellen. Een compacte staf (12,5 fte) ondersteunt de Raad. De secretaris en zijn medewerkers leggen over hun werk verantwoording af aan de Raad.

De opgave

In afstemming met de voorzitter draag je zorg voor een goed verloop van de advies­trajecten. Je zorgt daarbij voor de kwaliteitsborging en realisatie van de adviezen en publicaties van de Raad. Van jou als secretaris-directeur wordt gevraagd een aansprekende visie en een strategie te ontwikkelen hoe de Raad kan bijdragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in den brede. Het verwerven van draagvlak voor (strategische) ad­viesprojecten en de implementatie daarvan. Dit vraagt een brede analytische kijk op de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en het kunnen vertalen van wetenschappelijke kennis in concrete adviezen.

Als secretaris-directeur geef je leiding aan de medewerkers die de Raad ondersteunen bij de verschillende advieswerkzaamheden. Je geeft met plezier invulling aan de personeels­verantwoordelijkheid die je voor hen hebt. Als eindverantwoordelijk manager inspireer en stimuleer je - zowel inhoudelijk als procesmatig - de zelfstandig opererende professionals van het secretariaat. Daarbij zorg je voor een reflectief en positief en veilig werk- en leer­klimaat waarbinnen uitwisseling van kennis plaatsvindt en leg je de verbinding tussen de Raad en de staf.

Je volgt en analyseert (samen met de medewerkers van het secretariaat) maatschap­pelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen op het terrein van de bestuurlijke en financiële verhoudingen. Daarbij is het belangrijk dat je affiniteit hebt met alle domeinen waarover de ROB adviseert: openbaar bestuur, democratie, rechtsstaat en interbestuur­lijke en financiële verhoudingen. Je voert daartoe overleg met de verschillende departe­menten, het parlement, decentrale overheden en hun koepelorganisaties over de strate­gische invulling van de adviesprogrammering. Je onderhoudt daarnaast contacten met betrokken organisaties (andere adviesraden, universiteiten, wetenschappelijke instituten, kenniscentra e.d.) over relevante ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur en moge­lijke adviesthema’s. Je beschikt over de vaardigheid van het initiëren en onderhouden van externe contacten ten behoeve van de positionering van de Raad. Je bent een net­werker pur sang met een grote inhoudelijke drive. Daarbij bewaak je de onafhankelijke positie van de Raad.

Je vertegenwoordigt de Raad op verschillende niveaus zowel in Den Haag als bij gemeen­ten, provincies, waterschappen en in hun koepelorganisaties onder meer door het verzor­gen van voordrachten en debatten over het werk van de Raad en de uitgebrachte ad­viezen.

Je ontwikkelt als integraal manager met jouw team ook (meerjaren)activiteitenplannen en -begrotingen en bent verantwoordelijk voor de financiële en personele zaken binnen uw organisatie.

Wettelijke evaluatie ROB 2017-2021

De Raad is conform de Kaderwet Adviescolleges verplicht om zichzelf elke vier jaar (te laten) evalueren. In 2021 heeft Berenschot die evaluatie uitgevoerd voor de periode 2017-2021. De onderzoekers van Berenschot stellen dat de ROB voldoet aan zijn wette­lijke taak en bovendien zijn zelf geformuleerde doelen in de onderzochte vier jaar heeft gerealiseerd. Daartoe behoren de doelstelling om adviezen op meer vernieuwende wijzen te presenteren en om de zichtbaarheid en benaderbaarheid voor het ministerie van BZK te vergroten. Ook zijn er stappen gezet om beter en meer op het netvlies van het parle­ment te komen.

Het evaluatierapport benoemt als belangrijkste kans voor de Raad voor het Openbaar Bestuur dat het de impact van de advisering kan vergroten. Daartoe doen de evalua­toren verschillende voorstellen, zoals meer aandacht besteden aan de ‘nazorg’ van een advies, de zichtbaarheid vergroten bij andere departementen dan het ministerie van BZK en de strategische communicatie versterken. Een nieuwe secretaris-directeur heeft als taak om – aan de hand van de evaluatie, de reactie van de ROB op die evaluatie en de kabinets­reactie – een visie te ontwikkelen op de positie van de ROB en aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de evaluatieonderzoekers.

Wat vraagt dit van jou?

Je bent een ervaren, mensgerichte en inspirerende leidinggevende. Respect, heldere communicatie, aanspreekbaarheid, voorbeeldgedrag en samenwerking zijn belangrijke kernwaarden voor je. Je bent een kritische gesprekspartner met een gezonde dosis relativeringsvermogen en een pragmatische instelling. De politiek-bestuurlijke context waarin de ROB opereert, inspireert je. En heel belangrijk: je hebt ruggengraat; je staat in verbinding met de politiek en politieke bestuurders, begrijpt wat hen drijft, maar waait niet mee met de dominante politieke wind.

Wat breng je mee?

 • Een academisch werk- en denkniveau. Je houdt ervan om vraagstukken te analyseren en na te denken over mogelijke oplossingen;
 • je hebt aantoonbare kennis over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur, de interbestuurlijke en financiële verhoudingen;
 • managementervaring, bij voorkeur in een positie die zich in een vergelijkbaar krachtenveld afspeelt;
 • een mensgerichte managementstijl met interesse in wat je medewerkers drijft;
 • kennis van en ervaring met politieke en ambtelijke besluitvormingsprocessen;
 • ervaring in het interdepartementale en interbestuurlijke krachtenveld is een pré.

Wat bieden we?

 • De kans om op hoog ambtelijk-bestuurlijk niveau na te denken en adviseren over het functioneren van het openbaar bestuur, de democratie en de rechtsstaat.
 • De kans om leiding te geven aan gedreven en hoogkwalitatieve medewerkers die een beter openbaar bestuur in Nederland nastreven.
 • Een salaris in schaal 16: € 6.298,11 tot € 8.599,89 bruto per maand. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 16,37 procent over je salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de cao Rijk.

Talent als basis, diversiteit als kracht

Bij het Rijk willen we inclusief zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om samen betere resultaten te halen voor Nederland.

Publiek leiderschap

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Meer informatie

Over de vacature

Han Polman

 • Voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur
 • Telefoonnummer: 070-426 7540

Mark de Boer

Over de sollicitatieprocedure

Max Arler

 • MD-consultant Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Telefoonnummer: 06-55 44 11 70
 • E-mailadres: max.arler@minbzk.nl

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je motivatiebrief en cv als pdf onder vermelding van vacaturenummer BABD 596-22 naar: wervingenselectieBABD@minbzk.nl