Adviesraden hebben zorgen over de morgen van jongeren

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker over zijn.

Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. 

Inspiratie door jongeren 

In de bundel staat het woord zorgen centraal. Zorgen óver de toekomst, zoals over klimaatverandering, vergrijzing en de beschikbaarheid van goede zorg en pensioenen. En zorgen vóór een mooie toekomst van jongeren (0-27 jaar). Jongeren zijn veerkrachtig en bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen, maar dan willen ze die verantwoordelijkheid ook krijgen. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn. Daarvoor moet de hele samenleving, en in het bijzonder politiek en beleidsmakers, hen actief betrekken, hun inbreng serieus nemen en daarnaar handelen. En gebruik maken van de kennis van ervaringsdeskundige jongeren, want zo kom je tot duurzaam en inclusief beleid. De raden schreven hun bijdrage vanuit de domeinen waarop zij de overheid adviseren. Zij hebben hierbij kinderen en jongeren van verschillende achtergronden betrokken. Met deze bundel willen de raden een positief geluid laten horen door te enthousiasmeren, te inspireren en te laten zien hoe met jongeren kan worden samengewerkt. 

Presentatie

De presentatie van de bundel vindt plaats op 23 mei in Den Haag. Een paar dagen eerder nam minister Hanke Bruins Slot (BZK) namens het kabinet de bundel in ontvangst van Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, Leanne van den Hoek, vicevoorzitter van de Nederlandse Sportraad en Maurice Knijnenburg, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. Jongeren, beleidsmakers, politici en maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd om op 23 mei met elkaar over de bundel in gesprek te gaan. Prinses Laurentien zal spreken over het belang van kinder- en jongerenparticipatie in beleid dat hun toekomst aangaat. 

Politieke betrokkenheid

Als we kijken naar de politieke betrokkenheid van jongeren, lijkt er sprake van een tegenstelling. Enerzijds hebben veel jongeren de afgelopen tijd hun betrokkenheid laten zien, bijvoorbeeld door de straat op te gaan voor het klimaat. Anderzijds zijn er over hun betrokkenheid ook zorgen, zoals over hun opkomst bij verkiezingen. Hoe deze tegenstelling te verklaren?

De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) leverde met het essay De jeugd van tegenwoordig vertegenwoordigt de toekomst een essentiele bijdrage aan de bundel.  Hierin beargumenteert de ROB het belang om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten. Dat is van grote maatschappelijke waarde, want de jongeren van vandaag zijn de dragers van de democratie van morgen.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.