AEF-onderzoek naar uitvoeringskosten klimaatakkoord afgerond

Onderzoeksbureau AEF heeft het onderzoek naar kosten van de uitvoering voor het klimaatakkoord afgerond. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) had om het onderzoek gevraagd. De uitkomst van dit onderzoek vormt een deel van de input voor het advies dat de Raad op verzoek van het kabinet uitbrengt over de hoogte van de uitvoeringskosten en hoe deze uitvoeringskosten moeten worden bekostigd. Komende maand kunnen belanghebbenden in een consultatieronde hun visie op de uitkomsten van het AEF-onderzoek bij de Raad inbrengen.

Het Klimaatakkoord is in juni 2019 ondertekend. Hierin zijn veel afspraken gemaakt waardoor decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) nieuwe taken krijgen of waardoor bepaalde taken geïntensiveerd worden. Zij moeten daardoor mogelijk extra kosten maken. Het kabinet heeft de ROB vorig jaar gevraagd om een onderzoekstraject te begeleiden waarmee de extra kosten inzichtelijk worden gemaakt en advies uit te brengen over de bekostiging van deze kosten.

Onderzoek

Het onderzoek naar de extra kosten is uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF en is vanaf nu beschikbaar. Op basis van dit onderzoek brengt de Raad in december 2020 een advies uit over de vraag wat in relatie met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de meest adequate bekostiging is van deze taken.