AEF-onderzoeksrapport Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Onderzoeksbureau AEF heeft het onderzoek naar kosten van de uitvoering voor het klimaatakkoord afgerond. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) had om het onderzoek gevraagd. De uitkomst van dit onderzoek vormt een deel van de input voor het advies dat de Raad op verzoek van het kabinet uitbrengt over de hoogte van de uitvoeringskosten en hoe deze uitvoeringskosten moeten worden bekostigd. Komende maand kunnen belanghebbenden in een consultatieronde hun visie op de uitkomsten van het AEF-onderzoek bij de Raad inbrengen.

Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord is in juni 2019 ondertekend. Hierin zijn veel afspraken gemaakt waardoor decentrale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) nieuwe taken krijgen of waardoor bepaalde taken geïntensiveerd worden. Zij moeten daardoor mogelijk extra kosten maken. Het kabinet heeft de ROB vorig jaar gevraagd om een onderzoekstraject te begeleiden waarmee de extra kosten inzichtelijk worden gemaakt en advies uit te brengen over de bekostiging van deze kosten.

Onderzoek

Het onderzoek naar de extra kosten is uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF en is vanaf nu beschikbaar. Op basis van dit onderzoek brengt de Raad in januari 2021 een advies uit over de vraag wat in relatie met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden de meest adequate bekostiging is van deze taken.

Toekomstige taken

AEF deed onderzoek naar toekomstige taken. Daarom zijn er noodzakelijkerwijs veel (onderbouwde) aannames gedaan. Ook gaat het onderzoek uit van de stand van de wetgeving van begin 2020. Ondertussen zijn er alweer meer vervolgafspraken gemaakt binnen het kader van het Klimaatakkoord, die niet zijn meegenomen in dit rapport. Verder is uitgegaan van de huidige stand van de techniek; als hier dingen in veranderen, veranderen ook de kosten.

Het AEF-onderzoek gaat uit van een taaktoedeling aan afzonderlijke overheidslagen en gaat alleen bij uitzondering uit van samenwerking tussen overheden (bijvoorbeeld wanneer dit al is vastgelegd in het Klimaatakkoord). Verdere samenwerking zou ook invloed kunnen hebben op de kosten.

Hoofdvraag

Het rapport geeft antwoord op de hoofdvraag: welke uitvoeringslasten zullen decentrale overheden hebben tussen 2022 en 2030 ten gevolge van de afspraken van het Klimaatakkoord?

De ROB zou graag van de departementen, provincies, gemeenten en waterschappen een reactie ontvangen over:

  • De aannames van AEF in het rapport;
  • Welke aansturing en vormen van samenwerking leiden tot een effectieve en efficiënte uitvoering van het Klimaatakkoord;
  • In hoeverre een integrale bekostigingswijze van het klimaatakkoord in de rede ligt of andere bekostigingswijze voor bepaalde taken;
  • Zijn er financiële mogelijkheden van decentrale overheden om de uitvoering van het Klimaatakkoord zelf te bekostigen en welke mogelijkheden zouden zij hiertoe moeten krijgen door bijvoorbeeld via (groene) heffingen?

Uw inbreng

Uw inbreng ontvangen wij graag uiterlijk eind oktober 2020 zodat deze meegenomen kan worden in het ROB-advies. U kunt hiervoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met Bart Coster of Gerber van Nijendaal.