Brede welvaart, grote opgaven

Over de bestuurlijke en financiële vraagstukken rond regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven.

Essaybundel 

Diverse wetenschappers en deskundigenreflecteren op de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven: hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Deze essays zijn samengebracht in de essaybundel Brede welvaart, grote opgaven.

Essayisten

 • Prof. dr. ir. B.B. (Bettina) Bock (Wageningen Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen)
  Onderwerp: de bekostiging van de leefbaarheid van het platteland
   
 • Dr. W.D. (Wimar) Bolhuis (universitair docent Universiteit Leiden, econoom, wetenschapper en publicist)
  Onderwerp: bekostiging van nationale opgaven op regionaal niveau
   
 • Prof. dr. (Marijn) Molema (Rijksuniversiteit Groningen/programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau)
  Onderwerp: verschillen in regionale ontwikkeling in historisch perspectief
   
 • Dr. E.J. (Evert) Meijers (universitair hoofddocent Universiteit Utrecht)
  Onderwerp: investeren in de verdeling van regionale welvaart
   
 • Dr. N.A.C. (Ard) Schilder (directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer)
  Onderwerp: het regionaal investeringsklimaat
   
 • Dr. A.B.R. (Anet) Weterings (wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving)
  Onderwerp: het bevorderen van brede welvaart in de regio via Regio Deals en de bestaande bestuurlijke verhoudingen
   
 • Prof. dr. ir. J. (Joks) Janssen (praktijkhoogleraar Tilburg University) & drs. J.F.L.M.M. (John) Dagevos (adviseur)
  Onderwerp: de verdeling van de brede welvaart over de verschillende regio’s
   
 • J. (Josse) de Voogd (onderzoeker/publicist)
  Onderwerp: de wijze waarop in het nationaal beleid recht gedaan kan worden aan verschillen in regionale voorkeuren
   
 • Prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (hoogleraar Vrije Universiteit)
  Onderwerp: de aantrekkingskracht van de steden versus de regio

Gedrukt exemplaar

Indien u een gedrukt exemplaar van de bundel wilt ontvangen kunt u een mailtje sturen aan: info@raadopenbaarbestuur.nl.