Briefadvies Voorontwerp Wet elektronisch bestuurlijk verkeer

Het ontwerp-wetsvoorstel betreft een aanvulling van de Awb met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen. Het voorstel is een uitwerking van de wens van het kabinet om wettelijke belemmeringen voor elektronische besluitvorming weg te nemen.

Voorstellen voor toelaten van elektronisch verkeer tussen burger en bestuursorganen sluiten aan bij de wens van de minister van Grote Steden- en Integratiebeleid om elektronische communicatie op grote schaal mogelijk te maken. Het kabinet wil dat in 2002 een kwart van de publieke dienstverlening elektronisch wordt afgehandeld. In plaats van een experimenteerbepaling - voor elektronisch verkeer in de Abw - geeft de minister van Justitie de voorkeur aan een definitieve bepaling. Dit voorontwerp is hiervan een uiting.