Bundel Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 staan tal van burgemeesters, raadsleden, griffiers en externe informateurs voor de belangrijke taak om afspraken te maken voor de nieuwe raadsperiode. In veel gemeenten zijn vier jaar geleden die afspraken vastgelegd in akkoorden die samen met bewoners, verenigingen en ondernemers tot stand zijn gekomen. Die alternatieve vormen voor het sluiten van akkoorden zijn door de Raad voor het Openbaar Bestuur in kaart gebracht in de bundel 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden'.

Ervaringen 10 gemeenten

In de bundel staan de ervaringen van 10 gemeenten die na de verkiezingen van 2014 ervoor kozen hun burgers actief te betrekken bij het opmaken van hun bestuurs- en of beleidsakkoord. Ook lessen die zij geleerd hebben, de valkuilen en de succesfactoren zijn beschreven.

Voor lokale partijen, griffiers, burgemeesters en anderen die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de opdracht staan een nieuwe coalitie te sluiten in hun gemeente, kunnen deze voorbeelden inspireren en motiveren de burger hier meer bij te betrekken.
Gemeenten vinden het steeds belangrijker om de burger te betrekken bij het sluiten van akkoorden en zo het draagvlak voor hun bestuur en beleid te verbeteren.

Op verzoek van de VNG

De ROB heeft de bundel samengesteld op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Aanleiding voor het verzoek van de VNG was het signalement Het regeerakkoord als startdocument dat de Raad voor het Openbaar Bestuur in januari 2017 heeft uitgebracht. Daarin pleit de ROB voor een nieuw soort regeerakkoord; benoem daarin de kernvraagstukken waarvoor het land staat, geef de richting aan waarin de oplossingen zullen worden gezocht en beschrijf hoe voor de gekozen aanpak draagvlak zal worden bevorderd in de samenleving. De ROB stelt dat een regeerakkoord een startdocument moet zijn, waarin richting en gezindheid belangrijker zijn dan gedetailleerde afspraken over een reeks van onderwerpen.

In de praktijk van de lokale politiek en lokale democratie blijkt deze bepleite werkwijze al te worden toegepast. Tal van gemeenten hebben er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 voor gekozen hun akkoord op hoofdlijnen vast te stellen en de samenleving te betrekken bij de invulling daarvan.

In de media