Adviesrapport Tussen staat en electoraat

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over het vraagstuk van het draagvlak van politieke partijen, mede in relatie tot de kwaliteit van de politieke ambtsdragers. Aanleiding hiervoor was de constatering dat het ledental van de politieke partijen, in zowel absolute als relatieve zin, is gedaald. De minister wees daarbij op de positie van partijen als 'coördinerend orgaan' in de besluitvorming en als selectiemechanisme voor politieke ambtsdragers.
De raad relativeert de ernst van die daling van het ledental om een aantal redenen.