Briefadvies Artikel 12 Vlissingen 2016

Het artikel 12-rapport Vlissingen 2016 is een tussenbalans. De Raad voor de financiële verhoudingen stelt vast dat de sanering van de gemeentelijke begroting vooralsnog niet erg hoopvol stemt. De gemeente zal de uitgaven snel in lijn moeten brengen met de inkomsten.

Zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve woningbehoefte in de regio zal moeten worden vastgesteld. Het aantal grondexploitaties moet daarop worden aangepast. Deze dienen zoveel mogelijk beperkt en desnoods met verlies verkocht te worden.

Scheldekwartier

De grondexploitatie van het Scheldekwartier zou de gemeente wellicht beter in zijn geheel kunnen afstoten. Indien vastgesteld wordt dat het Rijk bij de verkoop van het Scheldekwartier risico’s heeft afgewenteld op de gemeente, dan dient het Rijk daar ook zijn verantwoordelijkheid voor te nemen, door een bijdrage te leveren.

Voorstel

De Raad stelt voor om onder zeer strikte voorwaarden de sanering van de negatieve reserve al voor 2020 te laten aanvangen. Dit biedt de gemeente iets meer financiële ruimte. Dat is ook gunstiger voor de collectiviteit van de gemeenten.
De voorwaarde is dat de gemeente het gewogen gemiddelde OZB tarief naar 150% van het landelijk gewogen gemiddelde brengt en een reële meerjarenbegroting aanbiedt waarbij de inkomsten en uitgaven in 2020 structureel in evenwicht zijn.