Briefadvies Artikel 12 Vlissingen 2015

De financiële positie van de gemeente Vlissingen is uiterst somber. Naast de negatieve grondexploitatie is het falende financiële beleid van de gemeente de belangrijkste oorzaak van de slechte financiële situatie.

De gemeente zal haar ambitieniveau moeten matigen en in overeenstemming moeten brengen met de inkomsten. Voor alles dient de ontvlechting van de gewone exploitatie en de grondexploitatie met kracht ter hand worden genomen. Gezien de oorzaken acht de Raad voor de financiële verhoudingen het verhogen van het OZB-tarief tot 150% van het landelijk gemiddelde op voorhand niet onredelijk. Te meer ook omdat de lastendruk voor inwoners in Vlissingen voor een artikel 12-gemeente relatief bescheiden is.

De gemeente Vlissingen kan de lasten van de sanering van de negatieve reserve als gevolg van de grondexploitatie niet geheel op eigen kracht kan oplossen. Zowel de omvang van de saneringsbijdrage, die ten laste komt van de collectiviteit van de gemeenten, als de duur van de saneringsperiode is echter afhankelijk van de bereidheid van de gemeente zelf ook de maximale inspanning te leveren.

Het voorstel van de inspecteurs om Vlissingen voor het jaar 2015 een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds te verstrekken van € 4.166.000 heeft de instemming van de Raad van de financiële verhoudingen.