Adviesrapport Uitbreiding lokaal belastinggebied

Voer het gebruikersdeel van de OZB-woningen opnieuw in en introduceer een ingezetenenbelasting, dat is het voorstel van de Raad voor de financiële verhoudingen.

Het kabinet wil het belastingstelsel vereenvoudigen door de lasten op arbeid voor werknemers en werkgevers te verlagen, om zo de werkgelegenheid en de economische groei te bevorderen. Verruiming van het gemeentelijk belastinggebied past daarbij. Gepleit wordt voor een verdubbeling van het huidige, lokale belastinggebied. De rijksbelastingen kunnen dan omlaag. De inkomenseffecten voor burgers zijn beperkt.

Dit staat in het advies Uitbreiding lokaal belastinggebied van de Rfv. Verruiming van het lokale belastinggebied leidt tot een doelmatiger afweging tussen kosten en baten bij gemeenten, vergoot de welvaartswinst, draagt bij aan versterking van de democratische betrokkenheid en tot verlaging van de collectieve lasten.

Eigen belastingen nodig voor takenpakket

Met de decentralisaties is er een vergaande onevenwichtigheid ontstaan bij de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de inkomsten en uitgaven. De band tussen betalen en bepalen is steeds diffuser geworden. Burgers willen graag voorzieningen op lokaal niveau, maar dat kost ook geld. Het is daarom van belang dat gemeenten kunnen beschikken over een mix van eigen belastingen. Dat biedt de gemeenten mogelijkheid om lokale belastingen af te stemmen op het takenpakket.

Eenvoudiger belastinggebied

Ter vereenvoudiging van het lokaal belastingstelsel stelt de Rfv voor de toeristen- en forensenbelasting samen te voegen tot een verblijfsbelasting. Kleine belastingen zoals de hondenbelasting, reclamebelasting en de forensenbelasting kunnen worden afgeschaft. De Raad is voor handhaven van de parkeerbelasting.

Geen plafond

Een plafond voor de tarieven of een macronorm wijst de Raad af. Dit doet afbreuk aan de lokale autonomie. Beheersing van de lokale belastingdruk is het best gewaarborgd door de democratische controle op lokaal niveau en de keuze voor herkenbare lokale belastingen.

Binnen 2 jaar

Volgens de Raad kan de uitbreiding van het lokaal belastinggebied al binnen twee jaar worden ingevoerd, omdat het nauwelijks effect heeft op de algehele belastingherziening.