Terugblik: Dag van de Financiële Verhoudingen

Op donderdag 18 april 2024 vond in Arnhem voor de zevende keer de Dag van de Financiele Verhoudingen van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) plaats. Het centrale thema dit jaar was: 

Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid: over (on)zekerheid in de bekostiging van bestaanszekerheid

Programma

Na de opening door Han Polman (voorzitter van de ROB) nam dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen het stokje over voor een middag die in het thema stond van (on)zekerheid in de bekostiging van bestaanszekerheid. 

Het eerste deel draaide om de vraag: Wat is er mogelijk aan lokale oplossingen? Mark Lauriks (wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare Wijken, Arnhem), Stans Goudsmit (kinderombudsvrouw Rotterdam-Rijnmond) en Esmé Wiegman (directeur Valente) gingen hierover in gesprek. Stans benoemde dat - naast geld - ‘wachten’ funest is voor bestaanszekerheid. Esmé pleitte ervoor dat kwetsbare mensen die uit de opvang komen, hun ‘gemeentelijke rugzakje’ zoals een schuldenregeling naar de nieuwe woongemeente mee moeten kunnen nemen. Mark vertelde over de vereenvoudigingsoperatie. De sprekers concludeerden dat er een ‘verbod op afschuiven’ zou moeten komen: samenaarschap i.p.v. eigenaarschap.

Het tweede deel na de pauze draaide om de vraag: Wat is er landelijk nodig om de lokale oplossingen mogelijk te maken? Michel Visser (Ministerie van BZK, directeur Bestuur Financiën en Regio’s), Renske Leijten (oud-lid Tweede Kamer) en Peter Heijkoop (VNG-voorzitter commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) bogen zich s over dit vraagstuk. Peter vindt dat gemeenten er zouden moeten zijn voor de gevallen die buiten de boot vallen, maar dat de basis door het Rijk geborgd moet zijn. Renske vond dat een discussie over grensgevallen juist voorkómen moet worden; de vraag is: wat willen we met de rol van gemeenten? Michel vindt dat door Rijk en gemeenten samen gedefinieerd moet worden wat de bedoeling is; nu zijn geld en inhoud gescheiden gesprekken.

Peter Wilms (uittredend raadslid ROB) bracht ten slotte de lijnen van deze boeiende middag samen. Hij wees op de parallellen tussen de verhoudingen Rijk-gemeenten en overheid-burger.

De ROB zal in zijn advisering de eerste aanzetten voor ideeën over ‘samenaarschap’, ‘stelselsamenwerking’ en het bijeen brengen van leef- en systeemwereld proberen handen en voeten te geven.

Wij danken de sprekers van harte voor hun interessante bijdragen op deze dag!

Terugkijken

Essaybundel
Een aantal experts liet in een essay hun licht schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema. Deze essays zijn samengebracht in de essaybundel Een financieel fundament voor lokaal sociaal beleid.

Deelnemers aan de Dag van de Financiele Verhoudingen ontvingen een pdf van deze bundel voorafgaand aan de bijeenkomst. Aan deze pdf wordt nog een laatste essay van Benedict Goderis (SCP) toegevoegd. Daarna wordt de publicatie gedrukt en zal op 17 juni a.s. verschijnen. Wilt u kosteloos een gedrukt exemplaar ontvangen, mail dan uw adresgegevens naar info@raadopenbaarbestuur.nl o.v.v. ‘Essaybundel’.