De Raad voor het Openbaar Bestuur zoekt drie nieuwe raadsleden

Door vertrek van een aantal raadsleden ontstaan er per 1 juli 2023 meerdere vacatures in de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)
De ROB is een bij wet ingesteld strategisch adviescollege voor de regering en de Staten-Generaal. De ROB adviseert over het functioneren en de inrichting van het openbaar bestuur met het oog op het vergroten van de doelmatigheid en doeltreffendheid en met bijzondere aandacht voor de beginselen van de democratische rechtsstaat. Daarnaast adviseert hij ook over de beleidsmatige aspecten van de financiële verhoudingen in relatie tot bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder waar het de verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies betreft.

De ROB bestaat uit een voorzitter en een vaste kern van raadsleden. De huidige voorzitter van de ROB is drs. Han Polman, commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. De leden van de ROB worden door de regering benoemd. De ROB vergadert elke tweede donderdag van de maand, ter bespreking en het vaststellen van de adviezen. De ROB wordt bij zijn werkzaamheden ondersteund door een kleine professionele staf. De raadswerkzaamheden nemen gemiddeld een dagdeel per week in beslag waarvoor de leden van de ROB een vergoeding ontvangen.

De raadsleden
Raadsleden worden geacht op basis van specifieke politiek-bestuurlijke ervaring en/of wetenschappelijke deskundigheid een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de adviezen van de ROB. Ook wordt van hen verwacht dat zij deze naar buiten toe kunnen presenteren en toelichten. Het kabinet vraagt van de adviesraden om steeds meer en hechter samen te werken. Dat vraagt van raadsleden een integrale blik en brede interesse.

Gevraagd

  • Aantoonbare affiniteit met en kennis van het functioneren van de democratie en het openbaar bestuur, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.
  • Ruime ervaring in of met onderzoek naar politiek en openbaar bestuur, bijvoorbeeld als adviseur, bestuurder, commentator, journalist, politicus of wetenschapper.
  • Aantoonbare affiniteit met, ruime ervaring in en kennis van financiële verhoudingen strekt tot aanbeveling.
  • Kennis en ervaring met ruimtelijke vraagstukken en of de waterschappen is een pré.
  • Analytisch sterk, breed georiënteerd, innovatief, out of the box denkend met verfrissende, stevig onderbouwde ideeën.
  • Beschikt over een voor de werkzaamheden van de ROB relevant netwerk.
  • Geïnteresseerd in dialoog, goede luisteraar, teamspeler, verbinder.
  • Communicatief sterk, vertegenwoordigend ingesteld.
  • Beschikbaarheid van gemiddeld een dagdeel per week (bezoldigd).

De ROB streeft naar een diverse samenstelling, onder meer qua kennis en expertise, beroepsgroepen, gender, leeftijd en culturele achtergrond. In dit verband is er in het bijzonder belangstelling voor kandidaten die actief zijn in het openbaar bestuur, kandidaten met een biculturele achtergrond en wetenschappers in een sociale discipline.


Meer informatie
Meer informatie over deze vacatures is verkrijgbaar bij de secretaris-directeur van de ROB, mevrouw Iris Sluiter (06 524 96 577), en de voorzitter van de ROB, Han Polman (0118 631 313). 


Reageren?
Belangstellenden voor deze functie kunnen tot 2 mei a.s. via e-mailadres: info@raadopenbaarbestuur.nl een brief en cv sturen aan:

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur
Mr. drs. Iris Sluiter