Dag van de Financiële Verhoudingen

Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

donderdag 21 april 2022

Graag nodigen wij u uit voor de vijfde Dag van de Financiële Verhoudingen, op donderdagmiddag 21 april a.s. Het centrale thema dit jaar is Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven.

In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede-welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio’s al dan niet samenhangend met bevolkingskrimp. Binnen de financiële verhoudingen geldt echter als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren.

Op deze vijfde Dag van de Financiële Verhoudingen willen we graag met u van gedachten wisselen over de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Het thema voor dit jaar hangt samen met het adviestraject ‘Vergeten’ Nederland dat de Raad voor het Openbaar Bestuur, samen met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) oppakt.

Dag van de Financiële Verhoudingen 2022

We zien u graag op 21 april 2022, de Dag van de Financiële Verhoudingen!