Raad schrijft position paper voor Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Beleidsmakers en de politiek geven te weinig aandacht aan de vraag of nieuw beleid ook uitvoerbaar is. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn position paper ‘Uitvoering: van sluitstuk naar startpunt’ dat hij op verzoek voor de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties van de Tweede Kamer opstelde.

De afstand tussen de beleidsmakers op de departementen in Den Haag en de uitvoeringsorganisaties in het land is figuurlijk maar vaak ook letterlijk groot. Te weinig worden uitvoeringsorganisaties aan de voorkant van de beleidsvorming betrokken bij het opstellen van nieuwe plannen en regels. Wetgeving en beleid is in ons land met zijn minderheden en coalities vaak het product van politieke onderhandeling en compromissen. Een moeizaam bereikt compromis tussen verschillende partijen laat weinig ruimte voor eventuele noodzakelijke aanpassing omdat de uitvoerbaarheid een probleem is.

Uitvoering: van sluitstuk naar startpunt

De Raad adviseert de Tweede Kamer om het kabinet vaker te bevragen op de uitvoerbaarheid van nieuwe plannen. Daarnaast beveelt hij de Kamer aan om vertegenwoordigers van uitvoeringsorganisaties vaker uit te nodigen voor gesprekken met de volksvertegenwoordiging. Goede, degelijke en integere uitvoering is een zaak die doorlopend aandacht van de politiek vraagt, stelt de Raad in zijn position paper. “Niet als sluitstuk als het mis is gegaan maar voortdurend, dus ook bij het startpunt van nieuw beleid.”

Taak Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

De Tweede Kamer heeft in het najaar van 2019 besloten tot het instellen van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties die de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties moet onderzoeken. De Commissie wil daarbij vooral het verlies van de menselijke maat bij de uitvoering van beleid onder de loep nemen. Het doel is om beter inzicht te krijgen in de problematiek en te zorgen dat de uitvoerbaarheid van beleid in het parlementaire proces (beter) gewaarborgd wordt en ‘de menselijke maat’ in beeld blijft.

Position Papers

Kort voor de zomer vroeg de Commissie aan verschillende wetenschappers en organisaties om haar te voeden met position papers. Die wilde de commissie gebruiken ter voorbereiding op de openbare verhoren die in eind oktober en begin november 2020 plaats hadden. Na de verhoren heeft die Commissie alle ingediende position papers, waaronder die van de Raad voor het Openbaar Bestuur, gepubliceerd op zijn website: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/tcu

Naar verwachting komt de Tijdelijke commissie in februari 2021 met haar eindrapport.