Nieuw inburgeringsstelsel vraagt om aanscherping

Op 25 juni 2019 is er een nieuw wetsvoorstel gekomen waarbij het inburgeringsstelsel wordt herzien. De Raad voor het Openbaar Bestuur vindt dit voorstel een stap in de goede richting, maar adviseert scherp te zijn over openstaande vragen met betrekking tot kosten, taken en verantwoordelijkheden.

Adviesaanvraag

Het nieuwe inburgeringsstelsel moet ervoor zorgen dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ROB gevraagd advies te geven over dit nieuwe wetsvoorstel voor Inburgering.

Belangrijke openstaande vragen

De Raad voor het Openbaar bestuur vindt het wetsvoorstel voor het nieuwe inburgeringsstelsel een flinke stap in de goede richting, maar er moeten nog belangrijke vragen opgelost worden. Zoals bijvoorbeeld: Hebben de gemeenten voldoende mogelijkheden om de regie te nemen? Wat gaat die nieuwe taak de gemeenten kosten?

Advies wet Inburgering

Uit het verleden is gebleken dat het voorschrijven van veel regels het lastig maakt om maatwerk te leveren en snel en doelmatig te handelen. De Raad adviseert daarom gemeenten voldoende bevoegdheden te geven om hun regierol te nemen.

Daarnaast is het advies over het nieuwe wetsvoorstel:

  • Maak taken en verantwoordelijkheden logischer
  • Neem alle kosten mee in het onderzoek
  • Reken gemeenten niet af op zaken die ze niet kunnen be├»nvloeden

Als het ministerie rekening houdt met deze punten, kan de ROB achter dit nieuwe inburgeringsstelsel staan.