Briefadvies Herverdeling onderwijshuisvesting

De Raad heeft in zijn algemeenheid grote bezwaren tegen een knelpuntenbenadering bij het oplossen van verdeelvraagstukken. Het ontneemt het zicht op een integrale afweging, het nodigt uit tot een verdere differentiatie van het verdeelstelsel en het kan de objectiviteit van het verdeelstelsel ondermijnen.
Binnen de gegeven context van de vooraf toegezegde periode waarin de overheveling van de onderwijshuisvestingsuitgaven plaatsvindt acht hij een knelpuntenbenadering evenwel verdedigbaar. Oplossingen moeten daarbij het bestaande ijkpunt zoveel mogelijk respecteren. Als gevolg daarvan dienen de herverdeeleffecten gericht en beperkt te blijven. Ook uit oogpunt van het investeringskarakter van de gemeentelijke onderwijshuisvestingsuitgaven is dat van belang.