Briefadvies Monitoring bij de algemene uitkering en afsplitsing onderwijshuisvesting

De Raad voor de financiële verhoudingen heeft u bij brief dd.14 januari 1999 bericht dat hij u een ongevraagd advies wil verstrekken over de wijze van monitoren van gemeentelijke uitgaven voor bepaalde voorzieningen, die geacht worden bekostigd te worden uit de algemene middelen.

De raad constateert dat het politiek/maatschappelijk gewenst is een bepaalde door de gemeente uit te oefenen taak, die bekostigd wordt uit de algemene uitkering, te monitoren. Op welke wijze de monitoring moet plaatsvinden en welk budget voor die taak geacht wordt in de algemene uitkering te zijn opgenomen, is minder eenduidig. De raad doet in dit advies een voorstel voor het laatstgenoemde aspect in de verwachting een bijdrage te leveren aan de discussie over monitoring, die tussen het Rijk en de andere overheden steeds terugkeert.