Briefadvies Democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden

Op initiatief van de Tweede Kamer heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Raad voor het openbaar bestuur gevraagd te adviseren over de democratische legitimiteit van samenwerkingsverbanden.

Deel 1

Nu er wordt gedecentraliseerd gaan er meer taken en bevoegdheden naar de gemeenten. Die gaan samenwerken om de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning goed te kunnen organiseren. Zo’n samenwerkingsverband staat op afstand van de gemeenteraad en dan kan het democratische gehalte in de knel komen.

Het eerste deel van het gevraagde advies is een probleemverkenning. Hierin verkent de Raad wat wordt verstaan onder democratische legitimiteit van samenwerking, welke factoren de democratische legitimiteit beïnvloeden en welke knelpunten zich daarbij voordoen.

De komende maanden wil de Raad de gesignaleerde knelpunten toetsen aan de bestuurlijke praktijk. Conclusies en aanbevelingen worden gedaan in het tweede deel van het advies. Dat volgt eind 2015.