Evaluatie Raad voor de financiële verhoudingen 2005-2009

De Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) doet er goed aan zich te oriënteren op zijn toekomstige rol en werkwijze. Naast technische adviezen is er ook behoefte aan meer strategische advisering. Daarnaast zou de raad zijn normenkader voor de beoordeling van de financiële verhoudingen expliciet moeten maken en zo nodig moeten actualiseren. Dat concludeert de Evaluatiecommissie Raad voor de financiële verhoudingen onder voorzitterschap van mr. A.W.H. Docters van Leeuwen in het rapport 'Een raad die telt'.

Eens in de vier jaar wordt het werk van de raad geëvalueerd. De Rfv bracht de afgelopen jaren adviezen uit over onder andere de Wwb, de Wmo en Artikel 12-gemeenten. Maar ook over bevolkingskrimp, het provinciefonds en de positie van de G4 in het gemeentefonds.

Conform de aanbevelingen van de commissie zal de Rfv met de fondsbeheerders (de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Financiën) overleggen of een nadere positionering van de Rfv wenselijk en mogelijk is. De raad zal daarnaast zijn normenkader verder expliciteren. Vervolgens zal bij belanghebbenden en deskundigen worden getoetst of de aannames waarop dit kader berust nog steeds gelden dan wel actualisering nodig is.