Kabinetsreactie op adviesrapport 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst'

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een reactie van het kabinet ontvangen op het adviesrapport 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst.'

De Raad is in zijn rapport ingegaan op de probleemstelling hoe het in toenemende mate ‘Besturen met akkoorden’ door de rijksoverheid moet worden geduid in het licht van een veranderend samenspel tussen de rijksoverheid en andere actoren, en tegen de achtergrond van algemeen aanvaarde waarden van goed openbaar bestuur.

Reactie minister

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) schrijft in haar reactie op het adviesrapport:
"In de afgelopen decennia zijn de maatschappelijke opgaven steeds complexer geworden. De Rijksoverheid werkt bij de aanpak hiervan steeds vaker samen met medeoverheden, maar ook met andere maatschappelijke partijen en bedrijven en legt afspraken hierover vast in (maatschappelijke) akkoorden. Met de ROB ben ik van mening dat in de context van complexe maatschappelijke vraagstukken en politieke versnippering het gebruik van (maatschappelijke) akkoorden wenselijk en soms noodzakelijk is om tot effectieve oplossingen voor onze inwoners te komen. Tegelijkertijd zie ik ook belangrijke kanttekeningen. Er is een spanning tussen enerzijds een groeiend gebruik van het instrument en anderzijds de uitdaging om alle belangen in de samenleving aan tafel vertegenwoordigd te krijgen, zoals de ROB ook nadrukkelijk laat zien."

Volledige kabinetsreactie

Op Rijksoverheid.nl kunt u de volledige Kabinetsreactie op het adviesrapport 'Akkoord?! Besturen met akkoorden als evenwichtskunst' lezen.