Adviesaanvraag evaluatie normeringssytematiek

In de evaluatie van de normeringssystematiek wordt een aantal beleidsopties geschetst, die gericht zijn op met name de stabiliteit van de normeringssystematiek van het Gemeentefonds en Provinciefonds en de hieruit voortkomende accresontwikkeling te verbeteren. De minister van Binnenlandse Zaken verzoekt de Raad om hierover advies te geven vanuit het bredere perspectief van een passende inrichting van de bestuurlijke en financiële verhoudingen.

De normeringssystematiek (ook wel samen-trap-op, samen-trap-af systematiek genoemd) is geëvalueerd door een ambtelijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), het ministerie van Financiën en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De evaluatie heeft geconcludeerd dat er een fundamenteel spanningsveld is tussen stabiliteit enerzijds en het actueel meebewegen van het accres met de rijksuitgaven anderzijds.