Verschenen: essaybundel Brede welvaart, grote opgaven!

Het centrale thema op de Dag van de Financiële Verhoudingen op 21 april a.s. is Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven. Ter voorbereiding op deze dag heeft een aantal wetenschappers en deskundigen in een essay hun licht laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond dit centrale thema.

In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede-welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio’s al dan niet samenhangend met bevolkingskrimp. Binnen de financiële verhoudingen geldt echter als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren.

Essayisten

 • Prof. dr. ir. B.B. (Bettina) Bock (Wageningen Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen)
  Onderwerp: de bekostiging van de leefbaarheid van het platteland
   
 • Dr. W.D. (Wimar) Bolhuis (universitair docent Universiteit Leiden, econoom, wetenschapper en publicist)
  Onderwerp: bekostiging van nationale opgaven op regionaal niveau
   
 • Prof. dr. (Marijn) Molema (Rijksuniversiteit Groningen/programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau)
  Onderwerp: verschillen in regionale ontwikkeling in historisch perspectief
   
 • Dr. E.J. (Evert) Meijers (universitair hoofddocent Universiteit Utrecht)
  Onderwerp: investeren in de verdeling van regionale welvaart
   
 • Dr. N.A.C. (Ard) Schilder (directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer)
  Onderwerp: het regionaal investeringsklimaat
   
 • Dr. A.B.R. (Anet) Weterings (wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving)
  Onderwerp: het bevorderen van brede welvaart in de regio via Regio Deals en de bestaande bestuurlijke verhoudingen
   
 • Prof. dr. ir. J. (Joks) Janssen (praktijkhoogleraar Tilburg University) & drs. J.F.L.M.M. (John) Dagevos (adviseur)
  Onderwerp: de verdeling van de brede welvaart over de verschillende regio’s
   
 • J. (Josse) de Voogd (onderzoeker/publicist)
  Onderwerp: de wijze waarop in het nationaal beleid recht gedaan kan worden aan verschillen in regionale voorkeuren
   
 • Prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (hoogleraar Vrije Universiteit)
  Onderwerp: de aantrekkingskracht van de steden versus de regio

De essaybundel is nu beschikbaar: Brede welvaart, grote opgaven!

Dag van de Financiële Verhoudingen

Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen op 21 april a.s. reflecteren verschillende sprekers vanuit de bestuurlijke praktijk op deze essays. 

Graag wisselen we met u van gedachten over de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Kom ook naar de Dag van de Financiële Verhoudingen op 21 april!
Meer informatie en aanmelden.