Adviesrapport Wet wijziging inburgering

Met dit wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, krijgt de gemeente nieuwe wettelijke taken in het inburgeringproces: het aanbieden van het participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding.

Dit sluit aan op het belang en de verantwoordelijkheid van gemeenten bij een goede integratie van asielvergunninghouders in de lokale gemeenschap.

De kosten daarvan worden via een decentralisatie-uitkering aan gemeenten verstrekt. De Raad acht een decentralisatie-uitkering op dit moment de meest geëigende bekostigingsinstrument.  Wel is de Raad van oordeel dat op termijn de beschikbare gelden onderdeel moeten gaan uitmaken van een structurele tegemoetkoming in de kosten die samenhangen met de vestiging van asielzoekers.

Verder stelt de Raad voor de maatschappelijke begeleiding meer nadrukkelijk ten dienste te stellen van het inburgeringsproces en de participatieverklaring startpunt en onderdeel van het inburgeringsexamen te maken.