Dag van de Financiële Verhoudingen

Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven

donderdag 21 april 2022

Graag nodigen wij u uit voor de vijfde Dag van de Financiële Verhoudingen, op donderdagmiddag 21 april a.s. Het centrale thema dit jaar is Regionale verschillen in brede welvaart en regionale opgaven.

In het coalitieakkoord van Rutte IV zijn grote sommen geld gereserveerd voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven: het klimaatprobleem, de stikstofvervuiling en de woningnood. Het kabinet zet daarbij in op een beleid dat recht doet aan de brede-welvaart. Er bestaan relatief grote verschillen op het punt van de zogeheten smalle en brede welvaart tussen regio’s al dan niet samenhangend met bevolkingskrimp. Binnen de financiële verhoudingen geldt echter als uitgangspunt dat decentrale overheden bij een gelijke belastingdruk in staat moeten zijn een gelijkwaardig voorzieningencapaciteit te realiseren.

Op deze vijfde Dag van de Financiële Verhoudingen willen we graag met u van gedachten wisselen over de wijze waarop decentrale overheden samen met de Rijksoverheid het beste invulling kunnen geven aan de grote maatschappelijke opgaven. Hoe kunnen zij de beschikbare middelen zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten, zodat dit bijdraagt aan de brede welvaart in alle regio’s?

Het thema voor dit jaar hangt samen met het adviestraject ‘Vergeten’ Nederland dat de Raad voor het Openbaar Bestuur, samen met de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) oppakt.

Essaybundel

Ter voorbereiding op de Dag van de Financiële Verhoudingen hebben we een aantal wetenschappers en deskundigen gevraagd in een essay hun licht te laten schijnen op diverse financiële vraagstukken rond het centrale thema. 

Tijdens de Dag van de Financiële Verhoudingen reflecteren verschillende sprekers vanuit de bestuurlijke praktijk op de essays. Na afloop van de bijeenkomst krijgt u een gedrukt exemplaar van de essaybundel mee naar huis.

Essayisten

 • Prof. dr. ir. B.B. (Bettina) Bock (Wageningen Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen)
  Onderwerp: de bekostiging van de leefbaarheid van het platteland
 • Dr. W.D. (Wimar) Bolhuis (universitair docent Universiteit Leiden, econoom, wetenschapper en publicist)
  Onderwerp: bekostiging van nationale opgaven op regionaal niveau
 • Prof. dr. (Marijn) Molema (Rijksuniversiteit Groningen/programmaleider bij het Fries Sociaal Planbureau)
  Onderwerp: verschillen in regionale ontwikkeling in historisch perspectief
 • Dr. E.J. (Evert) Meijers (universitair hoofddocent Universiteit Utrecht)
  Onderwerp: investeren in de verdeling van regionale welvaart
 • Dr. N.A.C. (Ard) Schilder (directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer)
  Onderwerp: het regionaal investeringsklimaat
 • Dr. A.B.R. (Anet) Weterings (wetenschappelijk onderzoeker Planbureau voor de Leefomgeving)
  Onderwerp: het bevorderen van brede welvaart in de regio via Regio Deals en de bestaande bestuurlijke verhoudingen
 • Prof. dr. ir. J. (Joks) Janssen (praktijkhoogleraar Tilburg University) & drs. J.F.L.M.M. (John) Dagevos (adviseur)
  Onderwerp: de verdeling van de brede welvaart over de verschillende regio’s
 • J. (Josse) de Voogd (onderzoeker/publicist)
  Onderwerp: de wijze waarop in het nationaal beleid recht gedaan kan worden aan verschillen in regionale voorkeuren
 • Prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot (hoogleraar Vrije Universiteit)
  Onderwerp: de aantrekkingskracht van de steden versus de regio
   

Programma

Het programma bestaat uit een aantal pitches waarin verschillende sprekers (kritisch) reflecteren op de essays, gevolgd door interviews met betrokken auteurs en praktijkdeskundigen.

13.15 - Inloop
14.00 - Opening - Lisa Peters (dagvoorzitter)
14.05 - Welkomstwoord - Peter Wilms (lid Raad voor het Openbaar Bestuur)
14.10 - Eddy van Hijum (gedeputeerde Overijssel)
14.30 - Janneke Rutgers-Zoet
14.40 - Eric van Oosterhout (burgemeester Emmen)
15.00 - Pauze   
15.20 - Nathalie Burgers (BZK programmadirecteur Regio Deals)
15.40 - Caspar van den Berg (Hoogleraar Global and Local Governance RUG)
16.00 - Afsluiting
16.05 - Afsluitende borrel

Lisa Peters is dagvoorzitter en zal zorgen dat er volop gelegenheid is voor het stellen van vragen en het voeren van discussie tussen sprekers, essayisten en bezoekers.
 

Praktische informatie

Locatie De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
Datum: donderdag 21 april a.s.
Tijd: 14.00-16.00 uur

Aanmelding

 • Aanmelden voor de bijeenkomst in Zwolle
  U bent van harte welkom op de Dag van de Financiële Verhoudingen. Meld u aan door een e-mail te sturen naar: info@raadopenbaarbestuur.nl, onder vermelding van uw naam en organisatie. We hopen van harte dat u erbij kunt zijn!
 • Aanmelden voor de livestream
  Mocht u niet in de gelegenheid zijn persoonlijk aanwezig te zijn, maar de bijeenkomst wel graag via een livestream te willen volgen, meld u dan via deze link aan voor de livestream.

We zien u graag op 21 april 2022, de Dag van de Financiële Verhoudingen!