Compensatie coronacrisis decentrale overheden: constructief en pragmatisch

Het Rijk en decentrale overheden hebben op een constructieve manier afspraken gemaakt over de compensatie van kosten die direct zijn gerelateerd aan de coronacrisis. Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in het briefadvies Financiële compensatie corona. Niet in alle gevallen is exact vast te stellen hoe groot de omvang is van de geleden schade. Ook is er geen sprake van een uniforme procedure of methodiek. Toch is de Raad van mening dat de gekozen pragmatische benadering, gelet op de urgentie en het unieke karakter, in dit geval het meest passend is.

Hoewel de coronacrisis voortwoekert en de financiële gevolgen nog lang niet zijn uitgekristalliseerd, heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken een toets gedaan op onder andere het proces, de methodiek en definities van de coronacompensatie. Het gaat dus niet om een toets op de hoogte van het bedrag. Dat is een politiek-bestuurlijke afweging. Het uitgangspunt is dat decentrale overheden er als gevolg van de coronacrisis niet financieel op achteruit mogen gaan.