ROB pleit voor eenduidige uitkeringsstructuur

Het huidige uitkeringsstelsel is verrommeld. Het sluit onvoldoende aan op de bestuurlijke verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De Raad voor het Openbaar Bestuur pleit daarom in zijn briefadvies 'Herijking uitkeringsstelsel' aan minister Knops voor een eenduidige uitkeringsstructuur.

Herzienig uitkeringsstelsel

Hanteer drie uitkeringsvormen

Minister Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft als beheerder van het gemeentefonds aan de ROB gevraagd advies uit te brengen over de herijking van het uitkeringsstelsel. De Raad adviseert een eenduidige uitkeringsstructuur te hanteren en daarin onderscheid te maken in drie uitkeringsvormen:

  1. Een vrij besteedbare algemene uitkering.
  2. Specifieke uitkeringen wanneer het Rijk weinig ruimte laat voor decentrale afwegingen.
  3. Decentralisatie-uitkeringen zonder bestedingsverplichtingen, maar die wel tegemoetkomen aan de stelselverantwoordelijkheid van het Rijk.

Heroverweeg bekostigingsvorm sociaal domein

Een decentralisatie-uitkering maakt de spanning tussen wensen en verwachtingen van Rijk en gemeenten duidelijker. Omvang en verdelingsvraagstukken kunnen dan in samenhang worden opgepakt. Bekostiging van het sociaal domein via een decentralisatie-uitkering ligt in dat verband voor de hand. 

Bekostig gemeenschappelijke taken op basis van een overeenkomst

Verder beveelt de Raad aan om in de Financiële-verhoudingswet een wettelijke basis te scheppen voor uitkeringen waarbij Rijk en decentrale overheden op basis van een overeenkomst gemeenschappelijke opgaven kunnen oppakken. Zoals nu bij de huidige Regiodeals.