ROB over systeemverantwoordelijkheid: praat over wat je van elkaar verwacht

Het is niet realistisch om te verwachten of hopen dat de takenpakketten tussen Rijk en gemeenten na de decentralisaties scherp en eenduidig zijn te onderscheiden. In plaats van greep proberen te krijgen op de complexe werkelijkheid met een ambigu begrip als ‘systeem’- of ‘stelselverantwoordelijkheid’, is het beter als overheden een permanente dialoog opzetten over elkaars verwachtingen.

Dat stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in zijn Briefadvies waarin hij ingaat op een deel van de adviesvraag van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die adviesvraag was gebaseerd op een motie van het D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die door de Tweede Kamer was aangenomen. Daarin verzoekt de Kamer het kabinet om de Algemene Rekenkamer en de Raad voor het Openbaar Bestuur advies te vragen over: de wijze waarop de overvloedige informatie en monitors over de drie decentralisaties in het sociale domein op een overzichtelijke wijze bij de Kamer terecht kan komen.

Maak afspraken

De ROB schrijft in zijn briefadvies dat systeemverantwoordelijkheid als begrip een vluchtheuvel is voor de onmiskenbare complexiteit van de werkelijkheid. Voor een adequate aanpak van de maatschappelijke opgaven in het sociaal domein helpt het meer als overheden met elkaar afspraken maken over hoe kan worden omgegaan met de complexe realiteit.

ROB en Algemene Rekenkamer

Het Briefadvies van de ROB verschijnt gelijktijdig met het rapport Wegwijs in het sociaal domein van de Algemene Rekenkamer (AR). Daarin staat hoe de informatiepositie van de Tweede Kamer versterkt kan worden door meer samenhang en structuur aan te brengen in de verstrekte informatie. De AR en de ROB hebben de publicaties op elkaar afgestemd, zodat zij elk vanuit hun eigenstandige rol en positie gezamenlijk invulling geven aan het verzoek van de Kamer.