Reactie kabinet op advies Het puberbrein van de overheid

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de Raad voor Cultuur en de Raad voor het openbaar bestuur advies gevraagd over informatiebeheer in ketensamenwerking, meer in het bijzonder het nemen van beslissingen over het bewaren en vernietigen van informatie, zogeheten selectiebeslissingen.
De raden constateren in hun advies 'Het puberbrein van de overheid' dat waar overheden als ketenpartners afhankelijk zijn van de duurzame kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van elkaars gegevens er een spanning bestaat tussen samenwerking en uitvoering van de Archiefwet.

De adviesraden doen zowel agenderende aanbevelingen, opdat deze problematiek beter in kaart gebracht wordt, als instrumentele aanbevelingen ten aanzien van waardering en selectie van overheidsinformatie in ketens.

Het kabinet kiest er voor geen uitvoerige beleidsreactie te geven op het advies, maar de aanbevelingen direct te betrekken bij de uitvoering van de moties Veldman (het verbeteren van de informatiehuishouding van overheden) en Segers (het aanpassen van de Archiefwet aan de digitale ontwikkelingen en eisen van de transparantie), die onderling nauw samenhangen en waarover afstemming met de VNG, IPO en UvW plaatsvindt.