Briefadvies Structureel vangnet Inkomensdeel Participatiewet

De Raad is voorstander van een eenvoudige vangnetregeling voor gemeenten die een tekort hebben op het budget voor de bijstand. Hij bepleit daarom een vangnet op basis van eenvoudige en eenduidige toelatingscriteria, zonder een inhoudelijke beoordeling van het beleid van de gemeente.

De prikkelwerking van een eigen risicodrempel van 7,5% acht de Raad voldoende effectief om gemeenten aan te zetten tot het treffen van maatregelen die het tekort reduceren. Bij de mogelijkheden die de gemeente heeft gehad om middelen te reserveren om het tekort zelf op te vangen, moeten wel de tekorten en overschotten in de voorliggende jaren worden gesaldeerd.

De horizontale verantwoording past naar het oordeel van de Raad bij de decentrale verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet. Om de betrokkenheid van de gemeenteraad te waarborgen, zal de aanvraag door de gemeenteraad moeten worden gedaan.

De gemeenten hebben nu nog geen rekening kunnen houden met het reserveren van budgetoverschotten uit eerdere jaren voor de financiering van het budgettekort in het jaar waar de aanvraag op is gebaseerd. Daarom pleit de Raad voor een geleidelijke verhoging van de eigen risicodrempel naar 7,5%.