Briefadvies Tijdelijk vangnet Participatiewet

Gemeenten die een tekort hebben van meer dan 10% op hun budget voor de bijstand voor 2015 komen in aanmerking voor aanvullende uitkering. De Raad kan zich vinden in de eenvoudige opzet van het tijdelijke vangnet voor 2015. Hij geeft wel in overweging de tegemoetkoming te beperken tot 50% van het tekort boven de drempel en tegelijkertijd de drempel voor het tekort te verlagen van 10% tot 7,5%.

Omdat het tekort boven de eigen risicodrempel niet steeds volledig wordt gecompenseerd, houden gemeenten een belang bij het beperken van het tekort. Voor het vangnet voor 2015 geeft de Raad deze systematiek nog in overweging; voor het definitieve vangnet vanaf 2016 beveelt hij dit aan.

In zijn reactie geeft de Raad ook enkele overwegingen mee voor de definitieve vangnetregeling. De definitieve regeling vanaf 2016 heeft het karakter van een groeimodel. De Raad is daarbij van oordeel dat bij toekenning van een aanvullende uitkering in de toekomst ook rekening dient te worden gehouden met de financiƫle resultaten van de voorgaande drie jaar. Van gemeenten mag worden verlangd dat zij op basis van positieve resultaten uit eerdere jaren een buffer aanleggen voor tijden dat het tegen zit. Gemeenten die een budget op basis van historische uitgaven ontvangen hebben eigenlijk geen vangnet nodig. Er is immers slechts sprake van een tijdelijk tekort. Door maatregelen te treffen zouden deze gemeenten dit moeten kunnen oplossen. De Raad is van oordeel dat het aan de Toetsingscommissie is om vast te stellen in hoeverre het tekort kan worden geweten aan het objectieve verdeelmodel dan wel aan de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.