Adviesrapport Beter besturen bij rampen

Bij rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten helderheid en eenvoud voorop staan in de verantwoordelijkheidsverdeling. Bestuur, organisatie en wetgeving zijn nu te ingewikkeld en niet consistent. Bij een nationale crisis moet de minister-president meer bevoegdheden krijgen. Op nationaal niveau moet er bovendien één rijkscrisiscentrum komen. En de politie zou bij grote rampen de operationele leiding op zich moeten nemen.
Deze aanbevelingen doet de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies 'Beter besturen bij rampen. Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing'.

Ook op het vlak van wetgeving zijn verbeteringen mogelijk. Taken en bevoegdheden bij rampenbestrijding en crisisbeheersing zijn nu verspreid over tal van wetten. De raad beveelt daarom aan een coördinatiewet crisisbeheersing te maken. Meer eenheid in het veiligheidsbeleid kan daarnaast worden bereikt door een veiligheidtoets standaard onderdeel te laten zijn van het beleids- en wetgevingsproces.

De raad heeft de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing op alle niveaus geanalyseerd. Daaruit zijn een aantal lacunes en onduidelijkheden naar voren gekomen. De voorstellen van de raad zijn gericht op helderheid en consistentie. De raad kiest daarbij voor meer slagkracht.