Briefadvies Decentralisaties in het sociaal domein - eerste waarnemingen en aandachtspunten

Per 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op verzoek van de Eerste Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de ROB een meerjarig onderzoek uit naar de gevolgen hiervan voor het lokaal openbaar bestuur en de lokale democratie.
In de eerste fase is naar het decentralisatieproject gekeken langs de lijnen van democratische sturing, organisatorische aspecten en financiën. Een e-zine, een briefadvies en een publicatie over de financiële verhoudingen in het Sociaal domein vormen samen het product van deze eerste fase.

Aandachtspunten

In dit briefadvies aan de opdrachtgevers voor het onderzoek, de Minister van BZK en de Eerste Kamer, zet de Raad uiteen welke lijnen hij op grond van de eerste waarnemingen in het onderzoek Gemeenten in 3D signaleert bij het proces van decentralisatie in het sociaal domein.

De Raad vraagt onder meer aandacht voor:

  • De voor gemeenteraden beperkte mogelijkheid om te sturen in het sociaal domein
  • De noodzaak tot investeren in de kennispositie van de gemeenteraad
  • De vraag om een terughoudende houding van ‘Den Haag’ in het decentralisatieproces
  • Het niet uit beeld laten raken van inwoners met een hulpvraag die niet direct voor zorg in aanmerking komen