Briefadvies Wet houdbare overheidsfinanciën

In dit advies gaat de Raad in op de vraag wat de betekenis voor decentrale overheden is van de uitwerking van de Europese begrotingsregels van het Stabiliteits- en Groeipact (SGP) zoals die worden vastgelegd in het wetsvoorstel Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof).
Nagegaan is of het wetsvoorstel leidt tot onevenredige nadelen en/of onbedoelde neveneffecten voor zowel de decentrale overheden als de rijksoverheid. Vervolgens is verkend hoe kan worden gekomen tot een oplossing van geconstateerde knelpunten en of een set afspraken tussen overheden kan bijdragen aan het gezamenlijk naleven van de EMU-normen. Uitgangspunt voor de Raad is dat de nationale regelgeving niet verder dient te strekken dan Europese afspraken vereisen.