Wegwijzer Financiële verhoudingen in 3D

Per 1 januari 2015 zijn taken op het gebied van zorg en arbeidsparticipatie gedecentraliseerd naar de gemeenten. Op verzoek van de Eerste Kamer en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voert de ROB een meerjarig onderzoek uit naar de gevolgen hiervan voor het lokaal openbaar bestuur en de lokale democratie.
In de eerste fase is naar het decentralisatieproject gekeken langs de lijnen van democratische sturing, organisatorische aspecten en financiën. Een e-zine, een briefadvies en een publicatie over de financiële verhoudingen in het Sociaal Domein vormen samen het product van deze eerste fase.

Financiën in 3D: hoe zit het eigenlijk?

Lopende het onderzoek ‘Gemeenten in 3D’ merkte de Raad op dat er bij gemeenten nog gebrek aan kennis was over de financieringsstructuur van de decentralisaties en de wijze waarop het Rijk de bedragen verdeelt. De Raad besloot daarom aan de publicaties van het onderzoeksproject een informatief document hierover toe te voegen.  De lezer wordt wegwijs gemaakt in de verschillende types rijksfinanciering en de mogelijkheden en beperkingen die daarmee gepaard gaan. Ook worden enkele breed gedeelde aannames over de fondsen voor het sociaal domein op hun realiteitsgehalte getoetst.