Briefadvies Compensatie besparingsverlies persoonsgebondenbudgetten

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat alle wijzigingen in de pgb’s voor 1 oktober moeten zijn doorgegeven. Dit om problemen in de verwerking bij de Sociale Verzekeringsbank te voorkomen.

Door het niet kunnen verwerken van de herbeoordelingbesluiten pgb’s moeten gemeenten noodgedwongen ongezien overgaan tot het verlengen van de financiële verplichting. Als gevolg hiervan kunnen gemeenten te maken krijgen met budgetoverschrijdingen. Om dit verlies te compenseren stelt de Raad een eenvoudige en globale benadering van de omvang en de verdeling van het besparingsverlies voor.

In zijn advies geeft de Raad de keuzes, de afwegingen en overwegingen weer die daarbij van belang zijn. De berekening van het besparingsverlies is min of meer een logisch uitvloeisel van deze keuzes. Deze benadering is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde gegevens. Het advies biedt een handvat om te komen tot een bestuurlijke oplossing.