Briefadvies Objectief verdeelmodel jeugdhulp

Het gepresenteerde objectieve verdeelmodel voor de jeugdhulp ziet de Raad voor de financiƫle verhoudingen als een noodzakelijke en onvermijdelijke tussenstap naar een verdeelmodel dat beter aansluit op de werkelijke kosten voor de jeugdzorg bij gemeenten.

Het objectieve verdeelmodel kent een aantal onzekerheden waardoor een zuivere benadering van de kosten van gemeenten niet goed mogelijk is. De werkelijke kosten waar gemeenten in de komende jaren mee te maken krijgen, vormen op dit moment daarbij nog een black box.

Start en stelt vast

De Raad adviseert te starten met een goede nulmeting en het in kaart brengen van de benodigde gegevens om te komen tot een toekomstbestendige verdeling op basis van een multiniveau-analyse. Ook bepleit hij een beperkte overgangstermijn van maximaal drie jaar.

De Raad stelt vast dat het objectieve verdeelmodel jeugdhulp een logische opbouw kent en dat de gekozen verdeelmaatstaven aansluiten bij de theoretisch verklarende factoren die het SCP heeft aangedragen. Wel legt het model een zwaar accent op factoren die te maken hebben met de sociaal economische status. Er bestaat daardoor onvoldoende zicht op de cumulatie van maatstaven die deels hetzelfde verklaren.

Voogdijmaatregel

Voor jeugdigen met een voogdijmaatregel en voor jeugdigen van 18 jaar en ouder die gebruik maken van voortgezette jeugdhulp geldt een aparte regeling. De Raad stelt voor de bekostiging voor deze groep (voorlopig) via een aparte decentralisatie-uitkering te laten lopen.