Briefadvies Financiële systematiek grotestedenbeleid 2005-2009, verdeling fysieke pijler ISV-2

In zijn advies over de financiële systematiek GSB III heeft de Raad aangegeven dat hij een 'knip' in de adviesaanvraag heeft aangebracht. Het nu voorliggende deel gaat over het verdeelmodel voor het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) voor de fysieke pijler. Het advies is gebaseerd op het concept-rapport Verdeelsleutel ISV-2 (periode 2005-2009) van Cebeon van september 2003. Over de verdeling van de economische pijler is een apart advies verschenen.