Adviesrapport Stilstaan bij het regionaal verkeer en vervoer

Op het gebied van het regionaal verkeer en vervoer zijn er op dit moment grote problemen te constateren. Economische, technologische en demografische processen hebben in onderlinge wisselwerking bijgedragen aan een enorme mobiliteitsgroei, met name op de weg. Op regionaal niveau heeft zich dit vertaald in een sterk groeiende urgentie van problemen door vermindering van de bereikbaarheid, en door de aantasting van de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit.

Prognoses voorspellen een verdere groei van de mobiliteit. Juist op het regionaal niveau zal zich een sterke toename van de knelpunten voordoen. Maatschappelijk gezien overheerst een sense of urgency, waardoor verdere groei van de regionale problemen steeds meer ervaren zal worden als de spreekwoordelijke druppel.

Het instellen van functionele verkeer- en vervoersautoriteiten voor het aanpakken van de regionale mobiliteitsproblemen is geen oplossing. Afgezien van het feit dat het ideale schaalniveau op het gebied van verkeer en vervoer moeilijk te bepalen is, en door het proces van schaalvergroting mogelijk snel achterhaald zal zijn, ontkent het de sterke verwevenheid van enerzijds de verschillende schaalniveaus op het gebied van verkeer en vervoer en anderzijds de verwevenheid van verkeer- en vervoersproblemen met andere beleidsterreinen als wonen, milieu, economie en ruimtelijke ordening.

De kernopgave voor het (regionaal) verkeers- en vervoersbeleid is de zorgvuldige afweging van mobiliteitsbelangen tegen andere samenhangende en deels tegengestelde belangen. Alleen het integraal bestuur is daartoe voldoende toegerust. Bovendien is het tijdsverlies dat met nieuwe structuurdiscussies gepaard zal gaan ongewenst vanwege de hoge mate van urgentie van de regionale verkeers- en vervoersproblemen.